محصولات سین شینلیست کامل

محصولات سین شین

سین شین مقدماتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین ۱ فارسی

۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین انگلیسی

۹۵,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

حرف حساب

۱۱۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

کیدکانت

۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات جدید سین شینلیست کامل

محصولات سین شین

سین شین انگلیسی

۹۵,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

کیدکانت

۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین مقدماتی

۴۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

سین شین ۱ فارسی

۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات سین شین

حرف حساب

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو محصول : کید کانت(بسته آموزش ریاضی) و سین شین انگلیسی ( قابل تعمیم برای اکثر زبانهای دنیا) محصولاتی در کلاس محتوایی جهانی بوده و با همکاری کانون پتنت کشور (زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ) در حال گـذراندن مراحل دریافت PCT یا پتنت بین المللی ونیـز    US patent می باشند.